Administratívna budova (technicko-hospodárska) Zoo Bojnice

Typ dokumentu:
Administratívna budova (technicko-hospodárska) Zoo Bojnice
Dátum vloženia dokumentu:
15/01/2018
Dátum vytvorenia dokumentu:
15/01/2018


Základná identifikácia projektu/ŽoNFP, ku ktorému je to VO relevantné :

Predmet/názov zákazky: Administratívna budova (technicko hospodárska) Zoo Bojnice
Názov projektu a číslo ITMS 2014+: NFP310040G067
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Vyzva

Stavebne povolenie

Priloha c. 3 narvh na plnenie kriterii

Priloha c. 4 Zmluva o dielo

Administrativna budova_zmana_vykaz

PD