Vyberte stranu
Typ dokumentu:
Dátum vloženia dokumentu:
Dátum vytvorenia dokumentu:
Administratívna budova (technicko-hospodárska) Zoo Bojnice
15/01/2018
15/01/2018

Základná identifikácia projektu/ŽoNFP, ku ktorému je to VO relevantné :

Predmet/názov zákazky: Administratívna budova (technicko hospodárska) Zoo Bojnice
Názov projektu a číslo ITMS 2014+: NFP310040G067
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Vyzva

Stavebne povolenie

Priloha c. 3 narvh na plnenie kriterii

Priloha c. 4 Zmluva o dielo

Administrativna budova_zmana_vykaz

PD